הזמנה טלפונית: 055-6606246

                                                                                    משלוח חינם עד הבית בהזמנה מעל 390 ש"ח

תקנון אתר ומדניות פרטיות


הגדרות:

1."האתר": אתר האינטרנט שכתובתו www.plissee.com אשר בבעלות החברה כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה, והמשמש כחנות מקוונת לממכר מוצרי החברה

2."החברה": 'פליסה' / PLISSEE ע.מ. 039755038 מרחוב המהר"ם מרוטנבורג 1 ירושלים ו / או קבלן משנה מטעמה

3."המוצר/המוצרים/ השירות": כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4."הלקוח / מזמין / משתמש": כל מי שמבקר באתר וכל מי שבחר בעמוד ההזמנה באתר, את המוצרים המבוקשים, ומילא את הפרטים הנדרשים.

 

מבוא:

1 .השימוש והרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2 .התקנון והמידע בתקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש והמזמין לבין החברה. מחובתו של כל אחד מהם לעיין באופן מפורט בתקנון ובתנאיו לפני ביצוע הזמנה או רכישה.

3 .ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לכל המינים כאחד.

4 .שימוש, הזמנה או רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לכל האמור בתקנון. שימוש, הזמנה או ביצוע של רכישה או שירות באמצעות האתר או באמצעות הטלפון או בכל דרך מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון.

 

תנאי השימוש באתר:

1.הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ,ובמידה ויתבקש להכניס פרטי כרטיס אשראי אזי הינו הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי, וכי יש בידו את האפשרות לשלם ולבצע תשלומים בהתאם לשירותים שהינו מבקש לקבל.

2. המשתמש מתחייב להשתמש באתר אך ורק בדרך חוקית וכיבוד זכויות וכי לא חל עליו כל מניעה או איסור לעשות שימוש באתר או לרכוש מוצרים בו.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או למנוע את השירות ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע

על כך מראש למשתמש. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש תוך

הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה.

4. החברה רשאית לחסום גישה לאתר ממקומות אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה. הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

5. כל הזמנה/עסקה מותנת באישור סופי על ידי החברה. האישור הסופי להזמנה יינתן רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. החברה תהיה מחויבת להזמנה רק אחרי שאושרה ההזמנה באישור סופי על ידי החברה.

6. הזמנה באתר האינטרנט תהא בכיפוף לנוהל ולנוהג של הזמנת מוצר בחברה. אם ההזמנה או חלק מההזמנה או שירות תהיה באמצעות ספק שירות אחר תהיה ההזמנה כפוף לתנאי הזמנה

אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול. יובהר כי התנאים של הספק האחר לא יבטל את האמור בהסכם זה.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול את זכות הזמנה/הרכישה על פי שיקול דעתה.

8.מובהר בזאת, כי החברה לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר או יכולת להשפיע על פעולתם של צדדים שלישיים.

10. מוסכם כי החברה איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם (לרבות שביתות, ימי חג, מזג אויר וכו'), העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של

החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק

ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ"י כל דין.

11. האתר כולל דוגמאות ומידע מטעם החברה אך באתר יכול להיות דוגמאות ומידע מטעם צדדים שלישיים עליהם אין לחברה כל פיקוח או שליטה. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע

האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

12.החברה או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין במסירת פרטיו או פרטי ההזמנה או כל בעיה טכנית ואחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.

13. החברה רשאית להקים מועדון לקוחות/חברים/משתמשים ולשמור את פרטי הלקוח על פי חוק.

14. החברה רשאית לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם באתר ומסר לחברה את הפרטים אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן "חשבון משתמש" או "חשבון").

כמו כן רשאית החברה לפתוח חשבון עבור המשתמש, באופן אוטומטי, כחלק מהליך רכישה.

15.בעת פתיחת חשבון חייב המשתמש למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון. עם פתיחת חשבון מאשר המשתמש את התנאים של נוהל מועדון לקוחות הנהוג בחברה כולל

קבלת שליחת מידע ופרסום במייל וכדומה.

16. החברה אינה יכולה להבטיח את אי חשיפת המידע שבחשבון, כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

17. החברה תנקוט באמצעים המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שיימסר לה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, בגין שימוש לא מורשה במידע

אישי.

18.המשתמש מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

19. האתר מוצג כמות שהוא. החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש בגין שימוש באתר, או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים.

20. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר לצורך עדכון ושדרוג של האתר או כל צורך שהיא על פי החלטת החברה.

21.החברה עושה כל מאמץ לוודא כי כל המוצרים המוצעים למכירה באתר נמצאים במלאי. אך ייתכן מצב שלאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי מוצר שהוזמן לא נמצא במלאי. במקרה זה החברה תחזיר ללקוח את מלוא הסכום, או תספק מוצר חילופי, לפי רצון הלקוח. ולא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כלפי החברה

22. החברה אינה אחראית לתכנים או צורת התכנים שיועלו או יפורסמו באמצעות האתר. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד.

23 .קישורים המופיעים באתר שמפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים נעשים לנוחות המשתמש. החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש. לא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

24. במידה ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה, בחסות שירות חיצוני, לא תהיה לחברה כל אחריות על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות

תוכנן.

24 .אחריות החברה למוצרים שיימכרו בחנות הדיגיטלית מוגבלת לפגמים בייצור בלבד. החברה תהיה רשאית לתקן, להחליף או לזכות את הרוכש בסכום המוצר הפגום – הכול לפי שיקול

דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לנסיבות. על הרוכש למסור את המוצר הפגום לבדיקת החברה, על חשבונו, לכתובת של החנות או כפי שתורה לו החברה.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, תתכן סטייה של עד 10% בין הטבלת מידות למוצר שיסופק בפועל.

25 .מדיניות החזרת והחלפת מוצרים תהיה על פי חוק "הגנת הצרכן" ככל שהתנאים להחזרת והחלפת מוצרים בסעיפי החוק הם מנדטוריים. ביתר הפרטים תהיה המדיניות של החברה כדלהלן.

26 .ניתן להחזיר מוצר ולקבל החזר כספי בניכוי 5% ודמי משלוח על כל מוצר שערכו למעלה מ 50 ₪ . האפשרות תינתן רק על מוצר שישלח לחברה תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת המוצר אצל הלקוח. על הרוכש למסור את המוצר להחזרה, לחנות באופן פיזי בשעות הפתיחה או בדואר רשום ל: מיכל מזוז רח' המהר"ם מרוטנבורג 1 ירושלים. במקרה של שליחה בדואר חוזר יש לשלוח את המוצר בתוך יומיים ממועד קבלתו.

27 .ניתן להחליף מוצר עד 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בצירוף חשבונית, באותו אופן של ההחזרה

28.החזרת מוצר או החלפת מוצר מותנת בכך שהמוצר תקין ומושלם, נמצא באריזה המקורית ולא נעשה בו שימוש.

29. במידה ומוצר שונה לרעה בזמן שהיו אצל הרוכש, או שאריזתו הושחתה המשנה את מצבו לרעה, תהיה ההחזרה או ההחלפה כפופה לזכותה של החברה לקזז את נזקיה בשל כך.

30 .יתכן ויתווספו דמי משלוח להזמנה, זה תלוי בגובה ההזמנה בסוג ההזמנה והיעד. בכל מקרה, דמי המשלוח הסופיים ייקבעו במהלך ביצוע העסקה ולפני אישור התשלום.

31 .אמצעי התשלום בו ניתן לבצע רכישות באתר הוא כרטיס אשראי תקף, ישראלי או בינלאומי, אשר הונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.

32 .מאחר והחברה עושה שימוש בשירותי משלוח חיצוניים לצורך משלוח המוצרים ללקוחות. אנו מתחייבים למסירת ההזמנה לחברת השילוח בתוך 2 ימי עסקים אך החברה לא תהיה אחראית לעיכובים במשלוח הקשורים בספקי שירותי המשלוח או לנזקים שנגרמו למוצרים בעת המשלוח. במקרים של היקף הזמנות חריג באתר כגון חודש אוגוסט, ייתכנו עיכובים במועדי האספקה. מחיר המשלוח הסופי הוא כפי שמופיע ב'מדיניות משלוחים'

33 .עיכוב באספקה של עד 7 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד החברה, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה.

34 .החברה הינה הבעלים או בעלת רישיון השימוש במלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני ולרבות סימני מסחר של החברה. בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

35 .המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באתר או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו, מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

36 .זכויות היוצרים ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להוריד קבצים למחשב האישי או לסלולר, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

37. חל איסור מפורש להעתיק את דגמי המוצרים המופיעים באתר

38. בכל מקרה בו הלקוח לא פעל על פי ההנחיות שאמור בתקנון זה והחברה חויב בגין פעולת הלקוח, יישא הלקוח בחיוב זה ובהוצאות הטיפול בגין חיוב זה.

39. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

40. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

41 .סמכות השיפוט העניינית והמקומית הייחודית, בכל הקשור ליחסים עם החברה או מי מטעמה או בקשר לצד ג', תהיה אך ורק בבוררות בבית דין צדק בעיר ירושלים

טואול - בניית אתרים